Sztuka w (u)życiu / Art in use

souvenirs from Poland

REGULAMIN

> INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego Prima Sort znajdującego się pod adresem www.prima-sort.pl oraz www.pima-sort.webs.com zwanym dalej Sprzedawcą jest firma Nowekroje Bartłomiej Szaciłło wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 508617 przez Delegaturę Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe,
NIP: 522-146-05-99,                                     REGON: 142362345.                                    Nasza firma zarejestrowana jest na: ul. Głównej 41, 96-315 Łubno, Wiskitki, woj. Mazowieckie.
E-mail: studio@prima-sort.pl
Tel: 48 780 601 828
Sklep internetowy Prima Sort prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetu.

2. Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy Prima Sort działający pod adresem: www.prima-sort.pl oraz www.prima-sort.webs.com
Klient/Kupujący zwany Konsumentem - osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.             
Klient/Kupujący zwany Przedsiębiorcą - osoba fizyczna, osoba prawna  i jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Kupujący - osoba podejmująca działania zmierzające do nabycia produktów oferowanych przez sklep internetowy.
Dni robocze
- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.      Towar/rzecz/produkt - rzecz ruchoma, która podlega sprzedaży w sklepie internetowym.

3. Wszystkie ceny w Nowekroje podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. W uzasadnionych przypadkach firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie spełnia oczekiwań klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.


4. Ceny towarów podane na stronie zawierają koszty wysyłki w kraju.
Więcej na temat kosztów  w zakładce koszty przesyłki  >> 

5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte rękojmią fizyczną i prawną sprzedawcy.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych niezależnych od nas (np. wadliwe działanie sieci).


7. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży.

8. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną na adres studio@prima-sort.pl

9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony sklepu wymagają od klienta urządzenia z dostępem do sieci Internetu, przeglądarki internetowej (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie sprzedawcy,
  2. skutki korzystania ze sklepu Internetowego przez klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sprzedawce o każdym przypadku naruszenia jego praw, (jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.)

13. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

> ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu, który chce zakupić za pomocą przycisku ,,Add to Cart", a następnie może zweryfikować swoje zamówienie klikając ikonkę ,,Proceed to Checkout".

3. Klient po zakończeniu dodawania produktów
i ich weryfikacji, może złożyć zamówienie klikając na przycisk ,,Check out with Paypal", gdzie będzie poproszony o wypełnienie formularza z niezbędnymi danymi. Następnie klient kończy składanie zamówienia za pomocą przycisku,, Pay", który pociąga ze sobą obowiązek zapłaty za zamówienie.

4. Zapłaty za zamówiony produkt można dokonać poprzez płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayPal.

5. Zasady dokonywania płatności przez system PayPal dostępne są na stronie:  www.paypal.com

6. Termin płatności za zamówiony produkt wynosi 7 dni, po tym terminie zamówienie jest anulowane.

7. Zamówienia są realizowane po mailowym potwierdzeniu zamówienia
i danych odbiorcy.


8. Termin realizacji zamówienia przez sklep wynosi od 3 do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto.

9. Do momentu wysłania przez sklep produktu kupujący ma prawo do zmiany zamówienia.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia,
w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.


11. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub faktura VAT.


12. Produkty dostarczane są  standardowo przez Pocztę Polską. Szczegóły w zakładce koszty przesyłki >>

13. W razie wysyłki za granicę prosimy
o kontakt w celu ustalenia jej kosztów.


 > ZWROTY

1. Klient, który jest konsumentem ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: studio@prima-sort.pl lub przesłać pocztą na adres: Nowekroje Bartłomiej Szaciłło, ul. Główna 41, 96-315 Łubno, Wiskitki, woj. Mazowieckie.

3. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór odstąpienia od umowy dostępny tutaj: 

>> odstapienieod umowy.pdf

4. Wypełniony formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie można wysłać na e-mail: studio@prima-sort.pl ,następnie Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji   o odstąpieniu od umowy poprzez pocztę elektroniczną.

5. Konsument zobowiązany jest odesłać produkt bez zbędnej zwłoki taki samym sposobem przesyłki jakiej użył sklep, nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep o decyzji odstąpienia od umowy na adres: Nowekroje Bartłomiej Szaciłło, ul. Główna 41, 96-315 Łubno, Wiskitki, woj. Mazowieckie.

6.Produkty zwracane powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenie charakteru, cech
i funkcjonowania produktu.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient zwany konsumentem.

9. Konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu w ciągu 14 dni, od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego nadania – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Należności zostaną przelane na konto wskazane przez konsumenta.

11. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument w transakcji pierwotnej, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12. W przypadku gdy konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

13. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuję kupującemu, który jest konsumentem w przypadku umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.

 

> REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć rzeczy bez wad.

2. Kupujący może złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia za wady fizyczne), jeżeli rzecz sprzedana:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sklep zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sklep przy zawarciu umowy,
a sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) towar została kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

3. Rękojmia obejmuję także wady fizyczne
w razie nieprawidłowego  zamontowania lub uruchomienia przez sprzedawcę lub klienta według instrukcji .

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy jeżeli:

a) kupujący był poinformowany o istniejącej wadzie przez sklep, najpóźniej w chwili zawarcia umowy;

b) kupującym jest przedsiębiorca , który został poinformowany o wadzie w chwili wydania rzeczy a przedmiotem sprzedaży są oznaczone tylko co do gatunku lub mające powstać
w przyszłości;

c) rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień
(np.: producenta), jeżeli sklep nie znał tych zapewnień, ani rozsądnie oceniając nie mógł ich znać, albo nie mogły one mieć wpływ na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży lub gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. W przypadku gdy towar jest niezgodny
z umową, kupujący może żądać:

a) naprawy towaru;
b) wymiany towaru wadliwego na wolny od wad;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy i żądania zwrotu poniesionych kosztów, z wyłączeniem sytuacji, gdy wada była nieistotna albo sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania , gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany na rzecz wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Kupujący, który jest konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady domagać się wymiany rzeczy na wolnej od wad albo zamiast wymiany rzeczy domagać się usunięcia wady.

7. Sklep może jednak odmówić kupującemu żądania wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli kupującym jest natomiast przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

9. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sklepu demontażu lub ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na rzecz wolną od wad lub usunięciu wady. Wyjątek stanowi sytuacja w której koszt tych czynności przewyższa wartość zakupionego towaru.

10. Jeżeli jednak kupującym jest konsument może domagać się od sklepu demontażu
i ponownego zamontowania, gdy pokryję część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej lub może żądać od sklepu zapłaty części kosztów demontażu
i ponownego zamontowania, do wysokości rzeczy sprzedanej.

11. Prosimy o dostarczenie informacji, które pomogą nam potwierdzić dokonanie zakupu
w naszym sklepie w przypadku zgłoszenia reklamacji:

a) dowód zakupu towaru (np.: paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk z karty płatniczej, zamówienie mailowe);
b) zgłoszenie reklamacyjne;
c) zwrot reklamowanego towaru na adres: Nowekroje Bartłomiej Szaciłło, ul.Główna 41, 96-315 Łubno, Wiskitki, woj. Mazowieckie.

12. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a) dane kupującego (imię nazwisko, nazwa, adres) oraz datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego;
b) datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę;
c) datę wystąpienia wady;
d) dokładny opis wady;
e) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową (np.: wymiana, naprawa) lub oświadczenie o obniżeniu ceny czy odstąpieniu od umowy sprzedaży;
f) numer konta w przypadku żądania zwrotu wartości towaru;
g) podpis kupującego.

13. Kupujący jest obowiązany na koszt sprzedawcy przesłać rzecz wadliwą wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: Nowekroje Bartłomiej Szaciłło, ul.Główna 41, Łubno 96-315, Wiskitki, woj. Mazowieckie. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia formy przesyłki.

14. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia,
a Państwo zostaną poinformowani o jej wyniku.


15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

16. Jeżeli z powodu wady  rzeczy sprzedanej klient złożył reklamację : wymiany towaru wolnego od wad, naprawienia wady, odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady. Klient może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, kosztów udowodnienia istnienia wady
w momencie wydania produktu, koszów demontażu i ponownego zamontowania.
Klient może wnioskować o zwrot kosztów, wtedy gdy je poniesie i okaże ich dowód.

17.W przypadku, gdy Sklep nie uzna reklamacji, a klient który jest konsumentem, nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.i.n. poprzez:

a) Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów ( pomoc prawna);
b) Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej (mediacja);
c) Federacji Konsumentów lub Stowarzyszenia Polskich Konsumentów (pomoc prawna).
d) unijną platformę internetową Online Dispute Resolution dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

18. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Klient (konsument, przedsiębiorca), składając wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH).

Lista z danymi teleadresowymi WIIH dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl  

19. Rozstrzygnięcie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozstrzygnięcie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego lub Sądu Polubownego.

20. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku Sądu Powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego.
W przypadku zawarcia przez strony ugody przed Sądem Polubownym, strony nie mogą jej zaskarżyć.

 

> OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane, które podają Państwo podczas procesu zakupów jak i wszelkie inne dane podlegają ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.) i są zabezpieczone, więc żadna osoba niepowołana do tego nie ma do nich dostępu. Dostęp do nich prócz wybranych pracowników sklepu mają jedynie wybrane organy państwowe, o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. gdy zaistnieją określone przez tą ustawę okoliczności. Firma Nowekroje wykorzystuje podane przez Państwo dane jedynie do zrealizowania zamówienia. Nikt z pracowników Nowekroje nie ma dostępu do Państwa danych dotyczących karty kredytowej, a bezpieczeństwo gwarantowane jest przez system paypal.pl, który posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych każdy konsument ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych.

Strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Informacji zarejestrowanych w plikach cookies używamy m.in: w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika, w celach statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook oraz innych platform poprzez wtyczki tzw. plug-ins. 

 > POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieregulowanych
w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o prawie telekomunikacyjnym, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.